Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Definities

Fuerza Studios is een eenmanszaak gevestigd te Cuijk. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82698341. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijken van jouw persoonsgegevens.

2. Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen verhuurder
en wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2.2 Daarnaast zijn de voorwaarden van toepassing op de handelingen van de door verhuurder in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard of vernietigd mochten worden, dan blijft de rest van de algemene voorwaarden volledig van toepassing. De laatst toegezonden variant blijft van toepassing.
2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbod en offerte

3.1 Indien het aanbod geen aanvaardingstermijn heeft, vervalt het aanbod na 30 dagen.
3.2 De verhuurder kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte of een deel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Eerder uitgegeven offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.4 Een gemaakte boeking is enkel geldig wanneer deze via het daarvoor aangewezen systeem wordt geplaatst.
3.5 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de huurder te worden vergoed.

4. Tarieven en betalingen

4.1 Betaling dient direct volgens het daarvoor aangewezen systeem te worden voldaan. Pas zodra de betaling volledig is voldaan, zal de boeking in acht worden genomen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk tevoren anders af hebben gesproken. De reservering voor een datum is pas definitief na volledige betaling.
4.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tevoren anders af hebben gesproken.
4.3 Indien de huurder meer tijd nodig heeft dan vooraf is overeengekomen, dient de huurder uren bij te boeken. Dit is alleen mogelijk wanneer er niet reeds een andere reservering is gemaakt voor het extra gewenste tijdsbestek. Dit kan de verhuurder niet garanderen.
4.4 De verhuurder heeft het recht de vergoedingen die vermeld staan op de website op ieder moment aan te passen. De aangepaste tarieven worden zo snel mogelijk medegedeeld aan de huurder.
4.5 Indien de huurder in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten die de verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de huurder.

5. Verplichtingen huurder

5.1 Alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is zal tijdig beschikbaar worden gesteld aan de verhuurder, door de huurder.
5.2 De huurder staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens die ter beschikking zijn gesteld, ook wanneer deze van derden afkomstig zijn. De verhuurder is verplicht de gegevens vertrouwelijk te behandelen.
5.3 Iedere schade die voortvloeit uit het niet voldoen van in het eerste lid van dit artikel gestelde, zal de huurder de verhuurder voor vrijwaarden.
5.4 Wanneer de ruimte wordt verlaten en wanneer de verhuurder niet aanwezig is dienen de deuren te allen
tijde te worden afgesloten door huurder. Gasten mogen zonder begeleiding van huurder niet in het pand aanwezig zijn.
5.5 Huurder is verplicht zich aan de geldende huisregels te houden.

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Het uitvoeren van de opdracht wordt door de verhuurde naar haar beste inzicht en vermogen uitgevoerd. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het resultaat dat de huurder beoogd heeft.
6.2 Fuerza Studios bevindt zich in het pand ‘de Wasserij’, op de tweede verdieping. Er is geen lift aanwezig en daarmee is de studio (helaas) niet rolstoelvriendelijk. Er is geen deurbel aanwezig.
6.3 De huurder is verantwoordelijk voor het ontvangen van de gasten waar tijdens het tijdslot mee wordt gewerkt. Enkel aan het begin en eind van het tijdslot is de verhuurder aanwezig om de huurder te ontvangen en af te sluiten.
6.4 In de studio worden groepen van maximaal 15 mensen tegelijk toegelaten, tenzij vooraf anders afgesproken.
6.5 Tijdens het blok zal de huurder de sleutels ontvangen van de verhuurder. Het is verboden voor de huurder om de sleutels te verstrekken aan derden. Direct na de gehuurde periode dient de huurder de sleutel terug te geven aan de verhuurder op de daartoe overeengekomen wijze.
6.6 Het is strikt verboden om brandgevaarlijke zaken or artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte, te gebruiken. Roken in het pand is ook niet toegestaan.
6.7 Het is niet toegestaan de ruimte te gebruiken voor pornografische uitingen.
6.8 Kinderen mogen, onder eigen verantwoordelijkheid van de huurder, de ruimte in. Indien zij schade veroorzaken, komt de schade voor rekening van de huurder. Huisdieren zijn niet toegestaan.
6.9 Koffie en thee zitten bij de huurprijs inbegrepen. Het gebruik van glazen ook. Er is een koelkast beschikbaar, maar de huurder is zelf verantwoordelijk voor de gewenste etens- en drinkwaren.
6.10 Huurder is verantwoordelijk om na de huurperiode de ruimte schoon achter te laten en de lichten uit te doen. Indien de ruimte niet schoon achter wordt gelaten is de verhuurder gerechtigd de schoonmaakkosten door te berekenen aan de huurder.
6.11 Indien in strijd met dit artikel wordt gehandeld is de verhuurder gerechtigd een boete ter hoogte van de huurkosten in rekening te brengen, tenzij de kosten gepaard gaan met de overtreding dit bedrag overschrijden.

7. Reservering

7.1 De kleinste reserverings-mogelijkheid bedraagt een dagdeel van 4 uur (09:00-13:00 of 13:00-17:00). Op uitzondering kan de ruimte gehuurd worden voor 2 uur of ander tijden.
7.2 De huurder houdt rekening met eventuele gewenste voorbereiding en eventuele uitloop van een sessie bij het maken van de reservering. Bij uitloop zal er een meerprijs van 50 euro excl. btw worden berekend per half uur.

8. Annulering en overmacht

8.1 De verhuurder heeft het recht om een boeking te weigeren.
8.2 In geval van overmacht is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst te onderbreken, annuleren of te verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd door omstandigheden waar de verhuurder redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals brand of ongevallen.
8.3 Indien de huurder de overeenkomst wenst te annuleren kan dit tot 72 uur voor het gereserveerde tijdstip, waarbij de huurder de mogelijkheid heeft om de reservering kosteloos te verzetten of over te dragen aan een ander. Indien de huurder de boeking binnen 72 uur wenst te verzetten, zal de verhuurder 50% van de oorspronkelijke boekingskosten doorberekenen, boven op de nieuwe boekingskosten. Bij annuleren of verzetten van de oorspronkelijke reservering binnen 24 uur wordt 100% van de oorspronkelijke boekingskosten doorberekend.
8.4 In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand een pandemie of overheidsmaatregelen.
8.5 In het geval van een b2b overeenkomst zijn de partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij anders overeengekomen.
8.6 Indien de huurder de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen voorzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is de verhuurder gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

9. Aansprakelijkheid schade

9.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Toegang tot het pand vindt in beginsel plaats op eigen risico van de verhuurder.
9.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van gegevens die de
huurder onjuist of onvolledig heeft verstrekt.
9.3 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor handelingen en daden die door leveranciers zijn veroorzaakt, daarbij inbegrepen eventuele vertragingen.
9.4 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen binnen het pand.
9.5 De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet functioneren van netwerkverbindingen of apparatuur in het pand.
9.6 De huurder is verantwoordelijk voor het overschrijden van het overeengekomen tijdsbestek, zie artikel 7.2.
9.7 De huurder is volledig verantwoordelijk voor het gedrag en bijbehorende gevolgen van de door hem meegenomen gasten.
9.8 De huurder moet over een geldige WA verzekering beschikken.
9.9 Indien de huurder schade toebrengt aan materiaal is de huurder verplicht om de vervangingswaarde te
vergoeden.
9.10 Indien de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd is aan de huurder voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer uitkering uitblijft het bedrag dat door verhuurder aan huurder in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
9.11 De huurder vrijwaart de verhuurder tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de verhuurder geleverde diensten.

10. Intellectueel eigendom

10.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door de verhuurder aan huurder ter beschikking gestelde materialen en informatie berusten bij de verhuurder.
Het is de huurder nadrukkelijk niét toegestaan om het materiaal en de verstrekte documentatie en informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
10.2 Door de overeenkomst aan te gaan geeft de huurder de verhuurder toestemming om beeldmateriaal en merknamen te gebruiken voor hun portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, demonstratiemateriaal, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt. Indien er persoonsgegevens zichtbaar zijn op dit materiaal zal er worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

11. Bijzondere bepalingen

11.1 Beiden partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van hun overeenkomst zijn verkregen. De huurder wordt voor meer informartie hierover verwezen naar de
privacyverklaring.
11.2 De verhuurder is gehouden om huurders of gasten die zich niet aan de huisregels houden en daarmee hinder veroorzaken, zoals benoemd in eerdere artikelen, uit te sluiten van het pand.

12. Klachten

12.1 De huurder is verplicht om klachten over de geleverde diensten en/of facturen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan de verhuurder.
12.2 Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

13. Geschilbeslechting

13.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
13.3 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de verhuurder is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
13.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens verhuurder en betrokken derden 12 maanden.

Our Creative Space 🪩🤍

Fuerza Studios is een daglicht studio gelegen in Cuijk, Noord- Brabant. Onze creatieve ruimte is de ultieme plek voor al je producties.

Our Creative Space 🪩🤍

Fuerza Studios is een daglicht studio gelegen in Cuijk, Noord- Brabant. Onze creatieve ruimte is de ultieme plek voor al je producties.

Lange beijerd 5A

Cuijk 5431 NR

The Netherlands

Boek je tijdslot hier

All rights reserved. © 2024 Fuerza Studios. Website made by Eye4Media